Mapová sbírka Geografického ústavu PřF MU

Katalogizace map

Za účelem podpory a zvýšení efektivity katalogizace map v paměťových institucích byly v rámci projektu TEMAP programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI (identifikační kód DF11P01OVV003. Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo kultury) vytvořeny metodiky (Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl, Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech), nástroje MapSeries, GeoPlaces a specializovaná mapa Klady listů vybraných mapových děl na území ČR. Výsledky projektu jsou dostupné níže.

Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl

Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl si klade za cíl určení požadovaných metadat příslušejících k danému indexu mapového díla za účelem jejich následné využití v procesu katalogizace primárně starých map.

MapSeries

Nástroj MapSeries je zaměřen na katalogizaci mapových listů rozsáhlých mapových děl.

Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech

Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech si klade za cíl vytvoření znalostní báze pro proces katalogizace mapového obsahu primárně v případě starých map a také zvýšení povědomí o typech objektů na starých mapách.

GeoPlaces

Nástroj GeoPlaces je zaměřen na vizuální identifikaci kartografických dokumentů a existujících katalogizačních záznamů.

Klady listů vybraných mapových děl na území ČR

1. Cíl specializované mapy

Hlavním cílem výsledku je ilustrace principů a specifik základních mapových děl používaných na území České republiky s doplňujícím komentářem. Výsledek si dále klade za cíl sloužit pro účely katalogizace mapových listů zobrazených mapových děl v paměťových institucích a zároveň jako výukový materiál na vysokých školách s výukou geografie, kartografie a příbuzných oborů. Tištěná verze mapy vhodně ilustruje odlišné principy kladu listů základních mapových děl, rozdílnost jejich rozsahu, umístění souřadnicových os a další vlastnosti kladů listů používaných na území České republiky.

Mapa a jednotlivé vektorové vrstvy kladů listů jsou ve formě průběžně doplňované geodatabáze volně dostupné prostřednictvím internetu. Volně dostupné materiály si dále kladou za cíl vytvořit platformu pro další historický, geografický a kartografický výzkum, účely vyhledávání a další praktické aplikace.

2. Popis specializované mapy

Výstup představuje kombinaci topografického podkladu, vizualizace kladů mapových listů a nomenklatury základních mapových děl používaných na území České republiky. Mapové pole je doplněno popisem principu zobrazených kladů zobrazených mapových děl.

Mapa kladů listů vybraných mapových děl území České republiky byla vytvořena na základě komplexního kartograficko-geograficko-historického výzkumu, při kterém byla prováděna analýza území znázorněného na mapě a mapových děl vytvořených na daném území. Tuto analýzu tvořilo několik fází, které musely být realizovány před započetím vlastního procesu tvorby mapy. Pro dosažení co nejlepších výsledků byl proveden výběr nejrelevantnějších vstupních mapových děl, které musely splňovat určitá kartografická, historická, geografická a v neposlední řadě geometrická kritéria. Toto bylo možno provést pouze na základě podrobné analýzy území (podrobněji viz dále) včetně kartograficko-geograficko-historických souvislostí a jejich následné syntézy.

Analýza historická

V případě mapy kladů listů zahrnuje identifikaci mapových děl a jejich hlavních charakteristik, které byly v minulosti provedeny a pokrývají souvisle současné území České republiky. Tyto byly dále analyzovány a hodnoceny z hlediska jejich relevantnosti pro použití v současném historicko-geograficko-kartografickém výzkumu a také z hlediska požadavků katalogizátorů, knihovníků a v neposlední řadě stávající odborné výuky na vysokých školách.

Analýza kartografická

U identifikovaných mapových děl na základě výsledků historické analýzy pro mapu kladu listů bylo nutné analyzovat, jejich vlastnosti a jejich význam pro současnou mapovou tvorbu a další využití. Jedná se zejména o parametry použitého kartografického zobrazení, vlastnosti souřadnicového systému, přesnost zobrazení polohopisu a výškopisu, princip a varianty kladu listů a další vlastnosti uvedených mapových děl. Na základě uvedených analýz mohlo být posléze přistoupeno k syntéze vrstev a vlastní tvorbě mapy.

Výsledná mapa kladu listů obsahuje pro každou jednu úroveň systému kladu listů vybraných mapových děl samostatnou vektorovou mapovou vrstvu. Zcela nově byly vrstvy vytvářeny v případech, kdy existovaly klady listů pouze v analogové podobě. Tištěná verze mapy a elektronická verze ve formátu PDF obsahuje celkem třináct vrstev, z čehož v minimálně v případě tří se jedná o unikátní nové vektorové vrstvy. Jako nové unikátní vrstvy byly vytvořeny zejména jednotlivé měřítkové úrovně map třetího vojenského mapování 1:25 000, 1:75 000 a 1:200 000. Jednotlivé vrstvy obsahují atributové informace odkazující na skladebnost jednotlivých vrstev, nomenklaturu a další použité parametry. Vlastní mapa byla vytvořena v software ArcGIS syntézou několika zdrojů dat a unikátních vytvořených dat. Vektorové klady listů jsou volně dostupné ve formě geodatabáze (s názvem MapSeries) prostřednictvím stránek projektu a mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Struktura geodatabáze rozděluje klady listů podle století jejich vzniku. Jednotlivé klady jsou označeny názvem mapového díla a měřítkem pokud bylo jednotné. Vlastní vrstvy klad listů obsahují atributové sloupce: TITLE (textový název mapového listu – pokud existuje), SHEET (nomenklaturu mapového listu – pokud existuje) a SCALE (měřítkové číslo mapového listu – pokud je pro danou vrstvu určeno). Vytvořená geodatabáze je průběžně doplňována o další klady listů.

Vytvořená mapa tak představuje materiál jak vědecko-výzkumného, tak i výukového charakteru, jenž slouží odborné i laické veřejnosti. Ilustruje vývoj přístupů k pokrytí území České republiky spojitým kladem mapových listů. Výběr mapových děl pro tištěnou verzi mapy byl proveden s ohledem na spojitost, časový rozsah, dostupnost a kartografickou únosnost zobrazených mapových děl.

3. Návrh na využití výsledků

Výsledek slouží pro účely katalogizace jednotlivých mapových listů mapových děl v paměťových institucích, jako jsou archivy, muzea, mapové sbírky a podobně a podobně a zároveň je již používán v rámci výuky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a dalších univerzitních pracovištích s výukou geografie a kartografie a příbuzných oborů. Tištěná verze mapy, byla již na příslušná pracoviště distribuována.

Výsledná mapa jako výukový materiál vhodně ilustruje odlišné principy kladu listů základních mapových děl, rozdílnost jejich rozsahu, umístění souřadnicových os a další vlastnosti kladů listů používaných na území České republiky. Mapa je prostřednictvím stránek projektu a mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity dostupná i pro účely laické veřejnosti.

Zohlednit je nutné volnou dostupnost specializované mapy a jednotlivých vrstev zejména v případě unikátních vektorových kladů mapových děl z osmnáctého, devatenáctého ve formě geodatabáze a proces jejího dalšího naplňování. Tyto volně dostupné materiály tvoří platformu pro další historický, geografický a kartografický výzkum a další praktické aplikace.

Digitální verze mapy

Mapové listy:
Třetí vojenské mapování (1:200 000, 1:75 000)
Základní mapa ČR (1:200 000, 1:100 000, 1:50 000)

Data ke stažení

Geodatabáze kladů

Papírová verze mapy